Miraç Kandili

mirac

 

Allah’ın, Habîbi’ne Olan Eşsiz İkrâmı: Mîrâc
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.” (İs­râ, 1)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“(O gece) göğe yükseltildim. Öyle bir makâma çıktım ki, orada kalemlerin gıcırtılarını duyuyordum.” (Buhârî, Salât, 1)

Al­lâh Ra­sû­lü (sav), Mî­râc’da bir top­lu­lu­ğa uğ­ra­dı­lar ve gör­dü­ler ki, on­la­rın du­dak­la­rı de­ve duda­ğı gi­bi­dir. Bir­ta­kım va­zî­fe­li me­mur­lar da on­la­rın du­dak­la­rı­nı ke­sip ağız­la­rı­na taş ko­yu­yor.

“–Ey Cib­rîl! Bun­lar kim­ler­dir?” di­ye sor­du.

Ceb­râ­îl (as):

“–Bun­lar, ye­tim­le­rin mal­la­rı­nı hak­sız­lık­la yi­yen­ler­dir!” de­di. (Ta­be­rî, XV, 18-19)

Son­ra Ra­sû­lul­lâh (sav), baş­ka bir top­lu­lu­ğa rast­la­dı. On­lar da ba­kır­dan tır­nak­lar­la yüz­le­ri­ni ve gö­ğüs­le­ri­ni tır­ma­lı­yor­lar­dı:

“–Ey Ceb­râ­îl! Bun­lar kim­ler­dir?” di­ye sor­du.

Ceb­râ­îl (as):

“–Bun­lar, (gıy­bet et­mek sû­re­tiy­le) in­san­la­rın et­le­ri­ni yi­yen­ler ve on­la­rın şe­ref ve nâ­mus­la­rıy­la oy­na­yan­lar­dır.” ce­vâ­bı­nı ver­di. (Ebû Dâ­vûd, Edeb, 35/4878)

Da­ha son­ra Hz. Pey­gam­ber (sav) Efen­di­miz ora­da; zi­nâ­kâr­la­rı, leş yi­yen bed­baht­lar ola­rak; fâiz yi­yen­le­ri, ka­rın­la­rı iyi­ce şiş­miş ve şey­tan çarp­mış re­zil bir va­zi­yet­te; zi­nâ edip ço­cuk­la­rı­nı öl­dü­ren ka­dın­la­rı da, bir kıs­mı­nı gö­ğüs­le­rin­den, bir kıs­mı­nı baş aşa­ğı ası­lı hüs­râ­na dû­çâr olmuş bir hâl­de gör­dü.

Bu se­bep­le Var­lık Nû­ru Efen­di­miz:

“Eğer be­nim bil­di­ği­mi siz­ler de bil­miş ol­say­dı­nız, mu­hak­kak ki, pek az gü­ler ve çok ağ­lar­dı­nız!” bu­yur­muş­tur. (Bu­hâ­rî, Tef­sîr, 5/12)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Kahhâr: Yenilmeyen, yegâne galip gelen, güç sahibi, her şeye istediğini yapacak sûrette gâlip ve hâkim olan demektir.

Kısa Günün Kârı

Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan mirac gecesinde yapacağımız ibadetlerimiz, dualarımız, hayır ve hasenatlarımızı Cenâb-ı Hak kabul etsin. Her günümüz mirac olsun.

 

Miraç, esâsen „yükseğe çıkma“ anlamına ve Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.

Risâletpenah hazretleri efendimizin miraç’a çıkması her ne kadar fîili bir çıkma olsa da, burada birçok anlam ve mâna gizlidir zannediyorum. Mümin’e örnek olan bu ulu şahsiyet, sadece fîili çıkışı değil, öyle zannediyorum ki mânevi ve bâhusus edebî mertebe ve merdiven basamaklarını çıkarcasına mümin’e örnek oluyor.

Risâletpenah efendimiz, edebî ve ahlâki açıdan zâten mükemmel bir insandır fakat biz âciz kullara yine de örnek olma hususunda dersler veriyor … umulur ki biz de bu dersleri anlar, idrâk eder ve uygularız … ilk önce kendi nefsime hitâp ediyorum … Allah cümlemizi ıslah eylesin …

Miraç kandilimiz hayırlara vesîle olsun …