Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

 

„Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’ân okuyup sonra dua etmek
daha güzeldir.“ (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313)
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM
Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların
yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının
Sultanı!
İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve
zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka
kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya
kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased,
bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri
eyle Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup
hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!
Allahım,
Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok,
inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir i man ve aksiyon insanı
eyle Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak’ka yürüyenlere yürümenin âdâbını
öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla
gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe
yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!

Allahım,
Hedefimizde hep öteler tüllenip dursun. Bizler Hak rızasına bağlanmış, sürekli ilerleyen ve
sürekli mesafelerle yaka paça olan iman insanları olalım ya Rabbi! Matlûbumuza
ulaşacağımız ana kadar hep bir küheylan gibi koşalım; koşarken de herhangi bir beklentiye
girmeyelim Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki, oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame
etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularımızdan
ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi!

Allahım,
Herkese sinemizi açalım, herkesi şefkatle kucaklayalım ve toplum içinde hep bir sıyanet
meleği görüntüsü sergileyelim. Ama senden başka kimseden de bir şey beklemeyelim Ya
Rabbi!
Allahım,
Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla herkesle uyum içinde olmayı lutfet. Hiç kimseyle
cedelleşmeyelim. Hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim. Kat’iyen başkalarıyla rekabete
ve sürtüşmeye girmeyelim. Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden hemen herkesi
sevelim. Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü herkesi alkışlayalım. Başkalarının anlayışlarına
hem de konumlarına saygılı kalmaya alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi!

Allahım,
Kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında, senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem
verelim. Her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım. Senin inayetine vesile
sayılan birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim Ya Rabbi!

Allahım,
Sen bizleri bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa
olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayalım. Seni memnun etme yolunda
ölesiye bir hırs gösterelim ve böyle bir hedefe ulaşmak için de bütün varımızı feda edebilelim,
dünyevî-uhrevî her şeyden vazgeçebilelim Ya Rabbi!

Allahım,
Düşünce dünyamızda „benim yapmam“, „benim başarmam“, „benim sonuçlandırmam“ gibi
merdud mülâhazalara asla yer verme Ya Rabbi! Yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim
yaparsa yapsın, kendimiz yapmış gibi memnun olalım, başkalarının başarılarını kendi
başarılarımız sayalım, öncülük yapma şeref ve payesini de onlara bırakalım Ya Rabbi!

Allahım,
Her zaman kendimizle yaka-paça ve kendi ayıplarımızla meşgul olalım kimsenin eksiğiyle-gediğiyle uğraşmayalım. Her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyelim, başkalarını daha
yüksek ufuklara yönlendirip herkese bir hüsn-ü misal olalım İnsanların ayıplarına ve
kusurlarına göz yumalım. Onların olumsuz tavırlarına tebessümle karşılık verelim,
kötülüklerini iyilikle savalım ve elli defa rencide edilsek de, bir kerecik olsun kimseyi kırmayı
düşünmeyelim Ya Rabbi!

Allahım,
Hayatımızı iman-ı kâmil yörüngeli ve ihlas donanımlı yaşamayı en birinci mesele bilelim.
Duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla Hakrızasına kilitlenmiş bir hakikat eri olalım.
Beraber yürüdüğümüz, aynı mefkûreyi paylaştığımız kimselerle asla rekabete girmeyelim.
Onlarakarşı kat’iyen kıskançlık duymayalım; aksine, onların noksanlarını giderip, eksiklerini
tamamlayalım ve onlara karşı hareketlerimizde hepbir vücudun uzuvlarından herhangi bir
organmış gibi davranalım Ya Rabbi!

Allahım,
Tam bir îsar rûhuyla; makam ve mansıp, paye ve şöhret gibi maddî-manevî hemen her
konuda yol arkadaşlarımızı öne çıkarıp kendimiz gerilerden gerilere çekilerek onların
başarılarının tellalı gibi davranalım, kardeşlerimizin mazhariyetlerini alkışlayıp
muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılayalım Ya Rabbi!

Allahım,
Başkalarının düşünce ve hareketlerine karşı hep saygılı kalmaya çalışalım. Paylaşmaya,
beraber yaşamaya açık duralım. Oturup kalkıp aynı mefkûre insanlarıyla müşterek hareket
etme yollarını araştıralım, müşterek projeler geliştirelim ve „ben“ yerine „biz“i ikame etme
gayreti gösterelim. Dahası, başkalarının mutluluğu yolunda rahatlıkla kendi saadetimizi feda
edebilelim ve bunları yaparken de kimseden herhangi bir teveccüh beklemeyelim. Hatta
böyle bir beklentiye girmeyi kendi hesabımıza bir düşüş sayalım; yılandan-çıyandan
kaçtığımız gibi önde görünmekten, namdan-şandan kaçalım ve unutulma murakabesine
dalalım Ya Rabbi!

Allahım,
Kimsenin kılına dokunmayalım, saldırıya saldırıyla mukabelede bulunmayalım. En kritik
durumlarda bile hep dengeli hareket edelim. Her zaman fenalıklara karşı iyilikle mukabelede
bulunalım. Kötülükleri kötülerin işi sayıp, bir iyilik âbidesi gibi davranalım Ya Rabbi!

Allahım,
Hayatımızı Kur’ân ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru
çerçevesinde yaşayalım. Benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı sürekli tetikte
bulunalım kendimize nisbet edilen güzellikleri „her şey senden“ deyip sana verelim. İradeye
vâbeste işlerde de her zaman „ben“den kaçıp, „biz“e sığınalım. Hiç kimseden korkmayalım.
Hiç bir hâdise karşısında telâşa kapılmayalım ve doğru bildiğimiz şeylerden asla geriye
durmayalım Ya Rabbi!

Allahım,
Kimseye gücenmeyelim; hele Hak’ka dilbeste olanlara kat’iyen kırılmayalım. Yol
arkadaşlarımızı herhangi bir fenalık içinde gördüğümüzde onlardan uzaklaşmayalım. Perdeyi
yırtıp onları utandırmayalım; utandırmak bir yana, böyle bir fenalığı gördüğümüzde büyük bir
hata işlemiş gibi kendimizi kınayalım. Mü’minlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı
onlar hakkında sû-i zanda bulunmaktan kaçınalım; görüp duyduğumuz şeylere iyi yorumlar
getirip ve kat’iyen olumsuz mülâhazalara girmeyelim Ya Rabbi!

Allahım,
Hareket ve faaliyetlerimizi, bu dünyanın bir ücret yeri değil de, bir hizmet mahalli olduğu
mülâhazasına bağlayalım. Her zaman memur bulunduğumuz sorumlulukları fevkalâde bir
disiplin içinde yerine getirelim. Netice ve sonuçla meşgul olmayı da sana karşı bir saygısızlık
sayalım Ya Rabbi!

Allahım,
Dine, imana ve insanlığa hizmeti, Hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilelim. Ne kadar
büyük işler başarsak da, bundan nefsimiz adına maddî-manevî herhangi bir pâye çıkarmayı
hiç mi hiç düşünmeyelim Ya Rabbi!

Allahım,
Düzenimizin bozulmasından dolayı ümitsizliğe düşmeyelim. İnsanların bize karşı olmasından
dolayı sarsıntı yaşamayalım. „bu dünya, darılma dünyası değil, bir dayanma âlemidir“ deyip
dişimizi sıkıp sabredelim, maruz kaldığımız durumlardan kurtulmak için de alternatif çıkış
yolları arayalım en kritik anlarda dahi değişik stratejiler üretip
hep azm u ikdamda bulunalım Ya Rabbi!

Allahım,
İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başı
boşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle
ya Rabbi!

Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi!
Mübarek Ramazan hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi!
EFENDİMİZ HAZRETİ MUHAMMED’E, AİLE EFRADINA VE O’NUN BÜTÜN
ARKADAŞLARINA SALÂT U SELAM EDEREK BUNLARI SENDEN DİLENİYORUZ;
DUALARIMIZI KABUL BUYUR YA RABBİ! AMİN VE’L-HAMDÜ LİLLAHİ RABBİ’L-ALEMİN